Podmínky a způsob rezervace

Podmínky a způsob rezervace platné do 31.05.2020.

Všeobecné podmínky rezervace platné od 01.06.2020

Souhlasím s obchodními podmínkami a se zpracováním dat ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

  1. KALKULACE POBYTU

Na základě vyplněného formuláře centrální rezervační kancelář zašle nabídku na vybrané ubytovací zařízení. Uvedené informace slouží výlučně pro potřebu poskytnutí požadované služby a nebudou dále poskytovány třetím osobám ani jinak komerčně využívány.

  1. REZERVACE POBYTU

V případě akceptace nabídky ze strany objednatele rezervační centrála zašle fakturu za objednané služby (e-mailem). Garantovaná rezervace se provádí výhradně na základě úhrady faktury.

  1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Pokud v konkrétní nabídce není stanoveno jinak, pobyt se hradí předem, vcelku nebo formou zálohy / doplatku, přičemž výše zálohy je stanovena v nabídce. Doplatek se standardně vybírá nejpozději 30 dní před nástupem na pobyt. Nezaplacení zálohy může mít za následek automatické storno pobytu, neuhrazení doplatku do termínu splatnosti může mít za následek storno pobytu ve smyslu těchto rezervačních podmínek.

Úhradu lze realizovat:

  1. VOUCHER

Rezervační centrála po obdržení potvrzení o provedené úhradě vystaví a zašle (e-mailem) ubytovací poukaz - voucher na objednané a předplacené služby. Odběratel se v zařízení hlásí s tímto ubytovacím poukazem.

  1. ZMĚNA DOHODNUTÝH SLUŽEB

Objednatel může požádat o změnu rezervace (změna termínu, lokality, ubytovacího zařízení, předplacených služeb, účastníků), přičemž rezervační centrála si vyhrazuje právo na účtování poplatku za změny, které podstatně mění původně dohodnuté podmínky. Výše poplatku závisí na rozsahu změny, je stanovena a zaslána objednateli ještě před provedením konkrétní změny.

  1. ZRUŠENÍ REZERVACE

Objednatel má právo na zrušení rezervace, akceptovány je storno přijato písemně (e-mailem na rezervacie@travelguide.sk), přes pracovní dny (pondělí-pátek do 08:00 - 16:00 hod., kromě svátků). Pozdější zaslané storna jsou akceptovány také, avšak se považují za přijaté následující pracovní den v 08:00 hod. V případě zrušení rezervace rezervační centrála má právo na účtování příslušného stornopoplatku.

Většina zaslaných nabídek zahrnuje individuální nebo zvýhodněné stornopodmínky, které jsou uvedeny v kalkulaci pobytu.

V případě, že kalkulace nezahrnuje speciální nebo zvýhodněné stornopodmínky, platí standardní stornopodmínky, následovně:

 

  1. a) pro jednotlivce (do 14 osob)

Den nahlášení storna

Stornopoplatek

30 a více dní před nástupem

15 % z ceny objednaných služeb (min. 10 €/ os.)

29 - 20 dní před nástupem

40 % z ceny objednaných služeb (min. 10 €/os.)

19 až 8 dní před nástupem

65 % z ceny objednaných služeb (min. 10 €/os.)

7 a menej dní před nástupem

100 % z ceny objednaných služeb (min. 10 €/os.)

      

  1. b) pro skupiny (od 15 osob)

Deň nahlášení storna

Stornopoplatek

61 a více dní před nástupem

120 € / skupina - manipulační poplatek

60 - 40 dní před nástupem

25% z ceny objednaných služeb (min. 120 €)

39-15 dní před nástupem

50% z ceny objednaných služeb (min. 120 €)

14-8 dní před nástupem

75% z ceny objednaných služeb (min. 120 €)

7 a menej dní před nástupem

100% z ceny objednaných služeb

Přeplatek - uhrazena částka krácená o stornopoplatek - se vrací bankovním převodem. Klientům, kteří hradily platební kartou se přeplatek bude vracet ve prospěch účtu, ke kterému byla platební karta vydána.

Další informace ohledně storno podmínek a reklamace služeb

1. Centrální rezervační kancelář (dále jen "provozovatel") se zavazuje poskytnout klientovi součinnost při vybavení storna čerpání služby. V případě storna služby je provozovatel povinen vrátit klientovi poskytnutou platbu sníženou o storno poplatek až momentem, kdy tyto finanční prostředky obdrží od poskytovatele služby, pokud již byly poskytovateli služby uhrazeny. Není-li dohodnuto jinak, a pokud se s klientem jinak nedohodneme, platí storno poplatek dle výše uvedených podmínek.

2. Provozovatel neodpovídá za poskytnuté ubytování a služby v klientem vybraném ubytovacím zařízení.

3. Provozovatel neodpovídá ani za žádné finanční, ani jiné ztráty způsobené nedodržením podmínek poskytnutí služeb deklarovaných na jeho stránkách nebo na stránkách poskytovatelů služeb.

4. V případě, že při nabídce služeb je jako poskytovatel služeb uveden provozovatel, je klient povinen reklamovat služby a pobyt u provozovatele a to při nástupu na pobyt, během jeho trvání nebo nejpozději 14 dní od skončení trvání pobytu. Kontaktní údaje pro reklamace jsou uvedeny v e-mailové komunikaci a v ubytovacím poukazu, vouchery, které klient obdrží po celkové úhradě pobytu.

5. Pokud si klient neuplatní reklamaci ve stanovené lhůtě a způsobem podle předchozích vět, jeho práva na uplatnění reklamace zanikají.

6. Provozovatel je povinen vyřídit reklamaci dle bodu 4. do 30 pracovních dnů od jejího doručení.

7. V případě, že klient není spokojen s vyřízením reklamace prodávajícím, nebo se klient obrátil na prodávajícího se žádostí o nápravu a není spokojen se způsobem, jakým prodávající vybavil jeho reklamaci, nebo má-li za to, že prodávající porušil jeho práva, má klient právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na takovou žádost odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího doručení, má klient právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjektem alternativního řešení sporů je "Slovenská obchodní inspekce, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27", resp. jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném na Ministerstvu hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce www.mhsr.sk). Klient je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů.

Jsme tu pro Vás přes pracovní dny: pondělí - pátek (kromě svátků)
08:00 - 17:00 hod.

a často i déle ☺

Cestovná agentúra HEPEX – SLOVAKIA spol.s r.o.

Rozmarínová 22., Komárno 945 01
tel./fax: +421 35 7713 146
e-mail: rezervacie@travelguide.sk

www.wellnesstips.sk / www.wellnesstips.cz